Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden With joy – coaching & training

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van With joy – coaching & training op gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen en trainingen, opleidingen, workshops en anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aan te duiden als ‘trainingen’. Voor één op één sessies gelden aanvullende voorwaarden, zie artikel 10. 
 2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende trainingen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde inschrijfformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van de trainingen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de ‘cursist’, door With joy – coaching & training kenbaar zijn gemaakt.
 3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen With joy – coaching & training en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden,  zijn alleen bindend wanneer deze door de directie van With joy – coaching & training schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van With joy – coaching & training, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder inbegrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en rooster aanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde trainingen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van With joy – coaching & training. Indien een training niet doorgaat dan ontvangt de cursist uiterlijk 1 week voor aanvang van de training bericht van With joy – coaching & training over al dan niet doorgang vinden van die training.
 5. Een cursist heeft 3 dagen bedenktijd vanaf de datum van aanmelding voor een training.
 6. Aanmeldingen voor door With joy – coaching & training aangeboden trainingen dienen, indien niet anders vermeld, uiterlijk twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die trainingen in bezit van With joy – coaching & training te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor trainingen kunnen door de cursist tot zes weken voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk of per email worden teruggetrokken zonder dat in verband daarmee enig bedrag aan With joy – coaching & training verschuldigd zal worden.
 7. Wanneer de cursist de aanmelding voor de cursus schriftelijk terugtrekt binnen zes weken voor de geplande aanvangsdatum van die training, doch niet later dan twee weken voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de cursist aan With joy – coaching & training een bedrag van € 100 wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 8. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor de training schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die training, dan zal de cursist aan With joy – coaching & training een bedrag van vijftig procent van het voor die training verschuldigde cursusbedrag en inschrijfgeld plus een bedrag van € 100 wegens administratie- en annuleringskosten dienen te vergoeden. Wanneer de cursist de training wil afbreken nadat de training inmiddels zal zijn begonnen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan With joy – coaching & training verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling.
 9. Bij ernstige ziekte, ongeval of in uitzonderlijke situaties kan een eendaagse training in overleg worden omgeboekt naar een eendaagse training op een ander moment. Dit is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de directie van With joy – coaching & training. Voor de administratieve afhandeling van de omboeking brengen wij € 20 administratiekosten in rekening.
 10. Aanmeldingen voor één op één sessies zijn bindend. Bij afmeldingen tot 24 uur voor de sessie brengen wij 20 euro administratiekosten in rekening voor de administratieve afhandeling en eventuele omboeking. Bij afmelding binnen 24 uur voor de sessie of bij niet verschijnen op de afspraak brengen wij het volledige afgesproken bedrag in rekening.
 11. With joy – coaching & training staat garant voor de kwaliteit van alle trainingen. Als de eerste trainingsdag niet aan je verwachtingen voldoet, dan krijg je het betaalde bedrag terug, minus een bedrag van € 199,- (incl. btw) voor administratie- en gemaakte kosten. Indien je ontevreden bent dan dien je dit uiterlijk binnen 24 uur na aanvang van de trainingsdag aan te geven. Dit geldt ook voor With joy – coaching & training, mocht de trainster ondervinden dat dit programma toch niet blijkt te passen, kan With joy – coaching & training in overleg met jou na deze eerste dag besluiten je investering terug te betalen. Het is voor jou en voor ons belangrijk dat je op de goede plek zit.
 12. Bij deelname aan de opleidingen is stoppen tijdens de opleiding niet mogelijk. Tussentijds stoppen is alleen mogelijk bij aantoonbare overmacht. Dit gebeurt dan in overleg met de directie van With joy – coaching & training,  steeds met een opzegtermijn van 3 maanden. In alle andere gevallen betaal je de gehele opleiding.
 13. Bij langdurige ernstige ziekte, ongeval of uitzonderlijke situaties kan de training in overleg voor een bepaalde periode worden stilgelegd, waarna deze in een latere fase hervat kan worden. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt, dit is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de directie van With joy – coaching & training. Bij het starten in een andere groep worden er € 99 administratiekosten in rekening gebracht en eventueel € 100 voor iedere dubbel gevolgde les.
 14. Toelating tot de trainingen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar With joy – coaching & training is binnen het kader van de afwegingen die zij te maken heeft met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.
 15. With joy – coaching & training behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de cursist en laat onverlet de verplichting van With joy – coaching & training tot betaling van de restende lesdagen van de training aan de cursist.
 16. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan With joy – coaching & training te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden trainingen op het inschrijfformulier voor die trainingen bepaalde.
 17. Indien de cursist niet tijdig betaalt, zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan With joy – coaching & training over de verschuldigde bedragen een rente ad 4 procent per maand berekend, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
 18. Indien With joy – coaching & training door wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist komen en door With joy – coaching & training op deze kunnen worden verhaald.
 19. Bij afwezigheid van de docent of uitval van de les zal vervanging worden gezocht of een andere passende oplossing worden aangeboden. Uitval of vervanging leidt niet tot het terugbetalen van de betaalde opleidingskosten.
 20. De directie van With joy – coaching & training sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor of aan elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, training, opleiding en/of workshop.
 21. Alle informatie door de cursist aan With joy – coaching & training verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. With joy – coaching & training heeft een privacyverklaring  opgesteld en houdt zich daaraan.
 22. Al het lesmateriaal van With joy – coaching & training is en blijft het eigendom van With joy – coaching & training. Niets van de inhoud van de lessen mag worden verveelvoudigd, voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van With joy – coaching & training.
 23. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van With joy – coaching & training is het Nederlands recht van toepassing.

 

Volg je ons al op social media? 

We vinden het superleuk om contact met je te houden. Je vindt ons op social media onder andere op YouTubeFacebookInstagramPinterest en LinkedIn.
Klik hieronder op de buttons, dan zien we je online!